Regeringen föreslår nya regler om avdrag för tidigare års underskott

Finansdepartementet publicerade 22 januari 2024 ett förslag på nya regler om avdrag för tidigare års underskott. Finansdepartementet föreslår ändrade och förbättrade regler när det gäller överlåtelse eller omstrukturering av aktiebolag med skattemässiga underskott. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Huvudregeln innebär att underskott från tidigare beskattningsår ska dras av utan begränsning. För att motverka handel med underskottsföretag begränsas avdragsrätten för tidigare års underskott genom beloppsspärren och koncernbidragsspärren. Förslaget behandlar beloppsspärren som kortfattat är den regel som anger hur stor del av tidigare års underskott som får dras av efter en ägarförändring i underskottsföretag.

Förslaget består huvudsakligen av följande ändringar:

  1. Det föreslås ändringar i beräkningen av beloppsspärren. Beloppsspärren bestäms som en kvot av utgiften för att förvärva ett underskottsföretag. Förslaget innebär att denna kvot höjs från nuvarande 200 procent till 300 procent av köpeskillingen. Höjningen innebär att betydligt större underskott kan finnas kvar vid en ägarförändring och att färre företag kommer att träffas av en avdragsbegränsning avseende sådana underskott.
  2. Vidare föreslås införande av en undantagsregel som innebär att beloppsspärren inte ska träda in om en fysisk person som förvärvar det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag hade ett sådant inflytande genom ett indirekt ägande. Ett klargörande som innebär att underskott inte ska begränsas när det i praktiken faktiskt inte har skett någon förändring av det bestämmande inflytandet. Sammanfattningsvis får fler undantag från beloppsspärren.
  3. Promemorian innehåller även förslag på ett antal ändringar i syfte att förenkla tillämpningen av regelverket när en grupp, sinsemellan oberoende, fysiska personer under en period förvärvar en viss andel av rösterna i ett underskottsföretag (den s.k. flockregeln). I dagsläget träder beloppsspärren in när en grupp fysiska personer under en femårsperiod var för sig förvärvar minst fem procent och tillsammans mer än 50% av rösterna i ett underskottsföretag. Regeringen föreslår nu en minskning från fem år till tre år beträffande tidsaspekten.

Reglerna om vilka kapitaltillskott som ska räknas med vid beräkningen av utgiften för förvärvet förtydligas, även vissa kapitaltillskott vid indirekta förvärv ska räknas med. Finansdepartementet har därmed höjt kravet på ägande från fem procent till 50 procent av rösterna i det företag som förvärvat andelar i underskottsföretaget.

  1. Det föreslås även en justering av bestämmelserna om beräkningen av utgiften för förvärvet i vissa fall. Vid beräkning av utgiften för ett förvärv ska utgiften minskas med vissa kapitaltillskott för att förhindra kringgåenden. Det föreligger ett undantag från reglerna under förutsättning att kapitaltillskottet har använts för att få en tillgång av “verkligt och särskilt värde” vilket föranleder att tillskottet inte i sin helhet behöver räknas bort från utgiften. Enligt nuvarande regler gäller detta endast när kapitaltillskottet lämnas direkt till underskottsföretaget. Regeringen föreslår nu en utvidgning dvs. att man i stället ska kunna ta hänsyn till sådana kapitaltillskott som även lämnas till andra underskottsföretag i koncernen.

Hör gärna av er till oss på Allians om ni har frågor eller funderingar på hur regeringens förslag kan påverka er situation.

Text: Almedina Redzic, Skattekonsult, Allians Revision & Redovisning