Ägarplanering – Rätt lön och utdelning för ägare i fåmansbolag

Nu är det dags igen att se över ditt löneuttag för 2023 för att optimera ditt gränsbelopp inför utdelning på bolagsstämma 2024. Vi vill ge dig som har kvalificerade andelar i fåmansföretag några riktlinjer för hur du bör tänka kring löneuttag och utdelning. Informationen är mer generell för kvalificerade delägare i fåmansföretag. Dina egna förutsättningar kan göra att informationen inte passar dig.

Din rådgivare hos Allians hjälper dig genom att planera och stämma av bolagets överskott och löner och beräkna ditt utrymme för lågbeskattad utdelning från fåmansbolaget.

 

Utdelning
På utdelningen betalar bolaget inte skatt, men du betalar skatt på inkomst av kapital. I fåmansbolag är skatten 20% upp till gränsbeloppet, utdelning över gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst –  din totala inkomst av tjänst blir högre och beskattas därefter. Det finns ett tak vid 90 inkomstbasbelopp som beskattas som lön vilket är ca. 30-56% beroende på vart man bor (kommunalskatt) samt hur mycket lön du har tagit ut under året. Utdelning över takbeloppet beskattas med 30%. Är andelarna inte kvalificerade beskattas all utdelning som inkomst av kapital med 25 %.

Bolaget betalar skatt på överskottet i företaget. Utdelning sker från beskattade vinstmedel och får göras bara om det är goda finanser i bolaget när man håller stämman.

Gränsbelopp räknas fram för delägaren oberoende av överskottet i företaget och byggs på år efter år om du av olika skäl inte får eller vill använda det för utdelning. Utdelning upp till gränsbeloppet är det mest förmånliga sättet att få avkastning från sitt bolag. För att få ett så högt gränsbelopp som möjligt krävs det planering. Ta därför för vana att årligen uppdatera din beräkning av gränsbeloppet, även om du inte kommer att ta utdelning.

Gränsbelopp enligt huvudregeln
Huvudregeln beräknas med grund i ditt lönebaserade utrymme. För att kunna använda dig av lönebaserat utrymme behöver du äga 4% eller mer. Ägandet gäller förhållandet vid 1 januari 2023. Ska det ske ägarförändringar i bolaget är det därför viktigt att fånga upp dem i god tid för att inte gå miste om löneunderlag.

 • Fastställ löneunderlaget utifrån löner 2023. I löneunderlaget kan du räkna in kontanta ersättningar till alla i bolaget inklusive delägare.
 • Det lönebaserade utrymmet utgör 50 procent av löneunderlaget gånger din ägarandel, med ett tak på 50 gånger eget eller närståendes löneuttag.
 • För att kunna använda dig av löneunderlaget behöver du uppfylla löneuttagskravet genom eget löneuttag eller genom närståendes löneuttag. För att kunna räkna med det lönebaserade utrymmet för utdelning under 2024 behöver ut ta ut en lön under 2023 på:
  • 445 800 kr (6 inkomstbasbelopp) ökat med fem procent av den kontanta lönesumman i bolaget,
  • eller 713 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp)
 • Till ditt framräknande gränsbelopp enligt huvudregeln kan du sedan lägga på sparat gränsbelopp från tidigare år med ränta och lägga på en andel av ditt omkostnadsbelopp (anskaffningsutgiften).

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln
Om ditt eget (eller närståendes) löneuttag inte är tillräckligt stort, eller de totala lönerna inte ger så mycket finns det en förenklingsregel som ökar på ditt gränsbelopp med en schablon (2,75 gånger inkomstbasbeloppet). Har du andelar i flera fåmansbolag får du bara använda förenklingsregeln i ett av dem för samma år.

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln för utdelning 2024 uppgår till ett schablonbelopp på 204 325 kr.

Om du har flera fåmansföretag och det finns bolag där du inte kan använda dig av vare sig huvudregeln eller schablonbeloppet enligt förenklingsregeln får du i vart fall bygga på gränsbeloppet med 9,23 % av omkostnadsbeloppet och ränteuppräkningen (3,23 %) av ditt sparade utrymme.

Lön och pension
På din lön betalar bolaget arbetsgivaravgifter (31,42 %) och du skatt på inkomst av tjänst. Under brytpunkten betalar du kommunalskatt. Över brytpunkten tillkommer statlig skatt. Brytpunkten för 2023 uppgår till 613 900 kr. Har man fyllt 66 år uppgår dock brytpunkten för 2023 till 683 200 kr eftersom grundavdraget då är högre.

Ditt lönebesked varje månad visar din bruttolön, dina förmåner om du har några, din avdragna tabellskatt och ibland engångsskatt. Lönebeskedet visar dessutom ackumulerade belopp hittills under kalenderåret. Tabellskatten är preliminär och beräknas efter din kommunalskatt och månadslön på årsbasis.

På pensionspremier betalar bolaget en något lägre avgift (24,26 % i särskild löneskatt) och du betalar skatt på inkomst av tjänst först när du får pensionen utbetalad. Bolaget har rätt att dra av pensionsavsättning för varje anställd upp till 35 % av den anställdes lön. Vill du nå maximal avsättning till tjänstepension behöver du ta ut en årslön på ungefär 2,5 gånger brytpunkten för statlig inkomstskatt (10 prisbasbelopp / 0,35). För 2023 innebär det en lön på ca 1 500 000 kr. Det är dock möjligt att ta ut lön vartannat år, eftersom underlaget för avsättningen är lönen under företagets beskattningsår eller året före.

Faktorer som kan påverka din beskattning enligt 3:12-reglerna

 • Äger mindre än 4% av bolagets aktier
 • Äger flera bolag
 • Äger via holdingbolag
 • Planerar att sälja eller har sålt företaget
 • Om du precis har startat ditt företag
 • Genomfört delägarförändringar
 • Har närstående i bolaget

Kontakta oss

Kontakta oss för konsultation avseende ditt bolags förutsättningar och ditt bästa utfall. Är du osäker på om bolaget är ett fåmansbolag? Är du osäker på om dina andelar är kvalificerade? Vore det värt att ändra på det? Vill du öka pensionsavsättningen genom löneväxling? Har det varit ägarförändringar under året? Planerar du köpa eller sälja ditt bolag?

Välkommen att höra av dig till din rådgivare på Allians!

Text: Linnea Nyström, Auktoriserad revisor
Almedina Redzic, Skattejurist
Allians Revision & Redovisning AB

Vill du se beloppen?

Tabellen visar fastställda belopp för 2023. Beloppen utgår ifrån dig som är under 66 år. (Fyllda 66 år uppgår beloppet till 683.200 kr).

2023
Brytpunkten för statlig inkomstskatt* 613 900 kr
Max pensionsgrundande inkomst (8,07 ibb) * 599 600 kr
Max sjukpenninggrundande inkomst (10 pbb) 525 000 kr
Max föräldrapenninggrundande inkomst (10 pbb) 525 000 kr
Max VAB-grundande inkomst (7,5 pbb) 393 700 kr

*Fyllda 66 år uppgår beloppet till 683.200 kr.

Beloppen nedan visar vilket löneuttag som krävs 2023 för att kunna räkna gränsbelopp enligt huvudregeln 2024.

2023
Lönekravet 1) (6 ibb + 5 % av totala löner) 445 800 + 5%
Lönekravet 2) (9,6 ibb) ** 713 280 kr
Enmansföretagarens Lönekrav (efter Lönekrav 1)) 469 265 kr
Förenklingsregelns schablonbelopp (2,75 ibb) 204 325 kr

* För att få pensionsgrundande inkomst ett visst år måste du under året ha en inkomst på 42,3% av gällande prisbasbelopp (motsvarar 22 208 kr år 2023).

** Lönekravet 2) är tillräckligt när totala löner i företaget överstiger 72 IBB (motsvarar 5 349 600 kr år 2023).