Regeringen utvidgar granskningen avseende översynen av 3:12-reglerna

Regeringen fattade beslut den 7 september 2023 om att utöka uppdraget för den pågående 3:12-utredningen genom ett tilläggsdirektiv. Tidigare hade utredningen fokus på de grundläggande aspekterna av 3:12-reglerna. Genom tilläggsdirektivet inkluderas nu även en analys av hur 3:12-reglerna kan modifieras för att förbättra effektiviteten av de specifika reglerna som rör skattelättnader för personaloptioner, med syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens. Utredningstiden har förlängts och ska nu redovisas senast den 31 maj 2024.

Rosenbad

Bakgrund
Den aktuella granskningen av 3:12-reglerna inleddes av den dåvarande regeringen den 25 maj 2022 med målet att föreslå förenklade regler och hitta en balans mellan främjande av entreprenörskap, skapande av arbetstillfällen och tillväxt samt att förhindra inkomstomvandling enligt syftet med 3:12-reglerna.

Den 26 januari 2023 beslutade den nuvarande regeringen om att ge kommittén ett tilläggsdirektiv. Syftet med tilläggsdirektivet är att föreslå nya regler som ytterligare stimulerar entreprenörskap och underlättar ägarskiften. Bakgrunden för detta tilläggsdirektiv kan tolkas som en respons på kritiken mot den rättsliga utvecklingen de senaste åren, särskilt kring tillämpningen av utomsståenderegeln och bedömningen av samma eller likartad verksamhet.

Nytt tilläggsdirektiv – Kvalificerade personaloptioner
Det senaste tilläggsdirektivet medför att kommittén även ska genomföra en analys av hur 3:12-reglerna kan ändras för att göra kvalificerade personaloptioner mer effektiva som verktyg för att attrahera och behålla nyckelpersoner. Det handlar inte om att ändra reglerna för personaloptioner i sig, utan snarare om de regler som gäller efter att optionerna har använts för att förvärva aktier.

Nuvarande regelverk innebär att beskattning först sker vid försäljning av aktierna och inte när optionerna utnyttjas till köp av aktier. Möjligheten att tillhandahålla kvalificerade personaloptioner riktar sig främst till fåmansföretag och när mottagaren förvärvar aktierna genom dessa optioner, blir de ofta kvalificerade. Det innebär att 3:12-reglerna blir tillämpliga på utdelning och kapitalvinst, vilket leder till att avkastningen i stor utsträckning beskattas som lön. Trots att nuvarande reglering kan anses vara förmånlig finner regeringen att det ändå behövs ytterligare incitament som hjälper företag att attrahera och behålla nyckelkompetens.

Allians kommentar
De nya reglerna för personaloptioner, införda 2018 och utökade 2022, syftar till att underlätta för unga, små företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Kvalificerade personaloptioner kan ges utan beskattningskonsekvenser enligt inkomstskattelagen, förutsatt att vissa krav är uppfylls.

Utnyttjande av personaloptioner kan dock innebära beskattning enligt 3:12-reglerna vid senare aktieförvärv, vilket har identifierats som ett problem med nuvarande regelverket. Ett nytt tilläggsdirektiv öppnar möjligheter för att lösa denna fråga och ge nyckelpersoner en slutlig skattelättnad, vilket kan stärka företagens förmåga att attrahera och behålla viktig kompetens.

Allians följer den fortsatta utvecklingen inom området och diskuterar gärna eventuell inverkan på er verksamhet och beskattning närmare.

Text: Almedina Redzic, Skattejurist, Allians Revision & Redovisning