Värdering av varulager

I de företag där varulagret utgör en betydande del av balansomslutningen är en viktig del av bokslutsarbetet att se till att varulagret är korrekt värderat. Vi ser en särskild risk i att det kan finnas en övertalighet i varulager i och med lågkonjunktur, ökade priser och förändringar i konsumenters köpbeteende. Att ha en korrekt lagervärdering blir väsentligt för att ha kontroll på bolagets resultat och finansiell ställning.

Enligt årsredovisningslagen ska värdet på varor i lager bestämmas utifrån lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för försäljningskostnad. I bokföringsnämndens K-regelverk ges en närmare förklaring att försäljningsvärdet innebär det pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i verksamheten. Priset ska fastställas utifrån förhållanden som råder på balansdagen men hänsyn ska också tas till information som fanns tillgänglig efter balansdagen tex om varornas värde har minskat på grund av övertalighet.

Om varorna är övertaliga kan det vara svårt att beräkna försäljningspriset och underlaget måste vara tillförlitligt och kan till exempel grundas på försäljnings- och lagerstatistik samt försäljningsplaner. Vid bedömningen ska företaget även beakta de förhållanden och förutsättningar som kan hälla i den specifika bransch som företaget verkar i.

Vi är gärna ett bollplank i dessa frågor. Hör gärna av er till någon av våra specialister om ni har frågor eller funderingar kopplat till värdering av ert varulager.

Text: Linnea Nyström, Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning

Allians Redovisning