Allians fastighetsgrupp

Utifrån bokföringsnämndens förslag till ändringar i de allmänna råden förefaller det sannolikt att bostadsrättsföreningar inte längre ska få tillämpa K2 utan ska behöva träda in i K3.  Än har inget definitivt beslut fattats men mycket tyder på att så kommer bli fallet. Om förslaget går igenom kommer bostadsrättsföreningar från och med det räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 inte längre att få tillämpa K2. Detta innebär att det finns ett stort antal föreningar som behöver göra ett arbete med att dela in sina byggnader utifrån en komponentindelning.

I bokföringsnämndens förslag till ändringar i regelverket framkommer det även att följande mindre företag inte heller ska få tillämpa K2:

  1. Normalt har ett skattemässigt värde på tillgångar som skiljer sig från redovisat värde
  2. Företag som normalt har, som huvudsaklig tillgång, en eller flera byggnader med betydande komponenter som har väsentligt olika nyttjandeperioder. Med huvudsaklig tillgång avser en tillgång som genererar företagets huvudsakliga intäkter.

Utifrån detta omfattas företag som har förvaltningsfastigheter.

Detta innebär att det både finns ett stort antal bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag som kommer att behöva se över sin årsredovisning. En stor skillnad gentemot K2 är att K3 har kravet på att byggnaden delas in i komponenter där varje komponent skrivs av för sig utifrån komponentens nyttjandeperiod.

Vi hos Allians har satt samman en fastighetsgrupp som är speciellt inriktad på att kunna vara till hjälp med komponentindelningen och de omräkningar som krävs.

Vi har skrivit mer om detta här.

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer.

Text: Linnea Nyström, Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning