Efterutdelning – att tänka på

Om en utdelning sker under räkenskapsåret och inte vid årsstämman brukar utdelningen benämnas efterutdelning. När beslut om en efterutdelning ska ske på en extra bolagsstämma är det en del faktorer som du som styrelse och ägare måste beakta för att undvika en s.k. olovlig utdelning.

Maximal utdelning kan aldrig vara högre än det fastställda fria egna kapitalet i det senaste bokslutet, hur stora vinsterna än är under det löpande året. Om det ska ske en efterutdelning i januari 2024 och årsredovisningen för 2023 inte är signerad utav styrelsen och fastställd av årsstämman är det fria egna kapitalet i årsredovisningen för 2022 minus eventuella utdelningar 2023 som är maximalt vad som kan delas ut.

Vidare måste andra faktorer beaktas när styrelsen lägger fram ett förslag på utdelning till aktieägarna. För att besluta om en utdelning måste bolaget efter utdelningen ha tillräckligt med pengar för att kunna betala sina skulder som förfaller till betalning.

Om bolaget går med ett minusresultat under det löpande året måste det också kontrolleras att utdelningen inte minskar bolagets egna kapital så att det blir lägre än halva aktiekapitalet. Om det inträffar ska det omgående upprättas en kontrollbalansräkning enligt reglerna i ABL Kap 25. Om dessa regler inte följs finns det risk att styrelsen och ägare kan bli personligt betalningsansvariga för bolaget skulder som uppstår efter att kontrollbalansräkning borde ha upprättats.

Vidare ska styrelsen också ta i beaktande att inte något av ovanstående situationer inträffar inom ett år framåt varför det bör också upprättas en resultat- och likviditetsbudget.

När det har fastställt hur mycket som det är möjligt att dela ut bör det också fundera vad som är lämpligt. En faktor är skatteaspekten. Varje år räknar du som delägare i ett aktiebolag, själv eller tillsammans med din rådgivare, fram hur mycket gränsbelopp, även kallat sparat utdelningsutrymme, du har på din privata deklarationsbilaga K10.

För den utdelning som ryms inom det sparade utdelningsutrymmet kommer utdelningen beskattas för dig privat med 20%. Om det görs en utdelning utöver det sparade utdelningsutrymmet kommer den delen att beskattas på toppen utav din inkomst av tjänst, vilket med marginalskatt kan vara ända upp till 57%.

Det är därför viktigt att hålla reda på hur mycket sparat utdelningsutrymme som du har på din K10 blankett.

Om du har frågor eller vill ha hjälp med något är det bara att höra av dig till oss på Allians!

Peter

Text: Peter Åsheim, Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning AB