Visselblåsarlagen – Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Vad gäller för mindre och medelstora företag från och med 17 december 2023?

 Vad innebär visselblåsarlagen och ett visselblåsarärende?

Visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden trädde i kraft den 17 december 2021 och ersätter lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden som exempelvis ekonomisk brottslighet, korruption, mutbrott, miljöbrott, stora säkerhetsrisker samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Visselblåsare i följande hänseende avser envar som rapporterar eller avslöjar information om fara eller skada för allmänintresset inom ramen för en arbetsrelaterad relation, oavsett om relationen är offentligrättslig eller privaträttslig.

Lagen innebär i korthet att skyddet förstärks ytterligare för den som rapporterar om missförhållanden och oegentligheter på sin arbetsplats. Det ska fortsatt vara förbjudet för en arbetsgivare att utsätta arbetstagare för repressalier som exempelvis uppsägning, omplacering eller utebliven löneökning på grund av att denne rapporterar missförhållanden. Arbetsgivare som gör sig skyldiga till följande repressalier kan bli skadeståndsskyldiga eller påförda en sanktionsavgift.

Vilka företag omfattas av visselblåsarlagen?

  • Från och med 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda och privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ha en intern visselblåsarfunktion.
  • Från och med 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Deadline börjar närma sig, börja förbereda er redan idag!

Vilka metoder finns det för rapportering?

Det finns tre olika varianter för rapportering som kan göras muntligt eller skriftligt av visselblåsaren.

  • Internt i verksamheten där oegentligheter och missförhållanden förekommer
  • Externt till den myndighet som är behörig
  • Offentliggörande genom att visselblåsare kan vända sig till massmedia

Finns det skydd för visselblåsares identitet?

Den person som väljer att anmäla kan ha skäl att vilja vara anonym för att minska risken för repressalier. Följande kan regleras åtminstone på två olika sätt. Visselblåsaren kan i ett första skede skyddas genom att rapportera konfidentiellt vilket innebär att den som tar emot larmet förbjuds att röja visselblåsarens identitet. Visselblåsaren kan i ett andra skede vara helt anonym vilket medför att inte ens mottagaren känner till visselblåsarens identitet.

Hur ska visselblåsarfunktionen utformas?

Ett viktigt krav enligt visselblåsarlagen är att funktionen som hanterar rapporteringen är oberoende och självständig. Arbetsgivaren kan utse en person eller en grupp personer som hanterar rapporteringskanalen och det bör vara en snäv krets av personer. Följande personer ska följa upp rapporterade ärenden, sköta kontakten samt lämna återkoppling till den rapporterande personen. Det är viktigt att organisationer upprätthåller en systematisk hantering av visselblåsningar, vilket kan hanteras internt inom verksamheten eller externt.

Som ovan nämnt ska rapportering enligt lagförslaget kunna göras både muntligen och skriftligen. Det föreligger en möjlighet att boka in ett fysiskt möte för rapportering som man vill lämna muntligen. Det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig med informationen som avser visselblåsarfunktionen. Vart kan man anmäla missförhållanden och oegentligheter? Vilka oegentligheter och missförhållanden kan visselblåsas? Visselblåsarfunktionen ska vara lätthanterlig, tydlig, lättillgänglig och enkel att hantera för personer som avser att rapportera.

Finns det några personer inom er verksamhet som är lämpliga att ta emot visselblåsarrapporter? Vill ni använda er av en digital kanal? Behöver ni hjälp med ett externt verktyg? Det är en del frågeställningar som bör hanteras innan en visselblåsarfunktion är inrättad. Processen tar tid och vår rekommendation är att inte vänta med det, utan börja redan idag!

Allians erbjuder en digital plattform som visselblåsarfunktion – Börja arbetet i tid!

För att ni ska kunna säkerställa att er visselblåsarfunktion uppfyller alla de krav som uppställs i den nya lagen erbjuder vi på Allians extern hjälp. Allians tekniska lösning erbjuder en enkel och lätthanterlig plattform för rapportering. Vi erbjuder sekretessbelagd ärendehantering och administration där det föreligger en möjlighet att vara helt anonym vid anmälan. Vi ser till att identiteten på den som rapporterat uppgifterna hålls hemlig. Allians visselblåsartjänst säkerställer att ni följer de lagkrav som uppställs på ett korrekt sätt samtidigt som rapporteringen är smidig och enkel att genomföra.

Ni hittar vår digitala lösning (HÄR).

Glöm inte att utforma er visselblåsarfunktion så snart som möjligt så att inga tidsfrister missas!

Kontakt:
Almedina Redzic, Skattejurist

+ 46 (0) 734 35 36 41, almedina.redzic@re-allians.seMer information om visselblåsarlagen, förordningar och EU:s visselblåsardirektiv.