Ny praxis på momsområdet

HFD fastslår att det alltid föreligger en rättighet att tillämpa omsättningsbaserad fördelningsgrund  för ingående moms i blandad verksamhet

HFD har i en dom meddelad 16 oktober 2023 (mål 7254-22 och 7255-22) tagit ställning till om den svenska momslagens reglering avseende avdrag för ingående moms i s.k. blandad verksamhet är förenligt med mervärdesskattedirektivets regelverk. HFD fastslår att en skattskyldig alltid kan begära att tillämpa en omsättningsbaserad beräkningsmetod för att bestämma andelen avdragsgill ingående moms vad avser gemensamma kostnader i blandad verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen 03

Byline: Carl Johan Erikson

Bakgrund
Enligt domen bedriver bolaget blandad verksamhet och omsättningen från den skattepliktiga verksamheten härrör huvudsakligen från försäljning och leasing av bilar. Omsättningen som härrör från den momsfria verksamheten utgörs huvudsakligen av intäkter från försäkrings-och finansieringsverksamhet.

Bolaget anser att andelen avdragsgill ingående moms för gemensamma kostnader borde beräknas på omsättningen för varje verksamhet. Om en beskattningsbar person bedriver s.k. blandad verksamhet och förvärvar varor och tjänster som används gemensamt i båda dessa verksamheter medges avdrag i nuläget endast för den del av den ingående momsen som hänför sig till den skattepliktiga verksamheten. Kan inte denna del fastställas får avdragsbeloppet bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Bolaget är av den meningen att bestämmelsen om skälig grund i Sverige inte har införlivats på ett korrekt sätt enligt mervärdesskattedirektivets avdragsbestämmelser varför bolaget anser att den omsättningsbaserade fördelningsmetoden enligt huvudregeln ska tillämpas med direkt effekt.

Skatteverket avslog bolagets begäran och fastställde att den avdragsgilla momsen i stället skulle beräknas med en sektoriserad fördelningsmetod, som baseras på varje sektors andel av det totala antalet ingångna avtal och finansierat belopp. Följande innebar att avdrag endast medgavs för cirka två tredjedelar av den ingående momsen gällande de gemensamma kostnaderna. Skatteverket ansåg att en sådan metod mer exakt återspeglar resursförbrukningen i bolagets verksamheter samt att de svenska bestämmelserna är förenliga med EU:s mervärdesskattedirektiv.

Skatteverket vann i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Bolaget överklagade domen och fick av Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd. Avgörandet kan därmed anses ha betydelse som prejudikat framöver på momsområdet.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd och utredde huruvida den svenska regleringen på området är förenlig med EU-rätten. HFD har beslutat att bolag alltid har en rättighet att tillämpa omsättningsbaserad fördelningsgrund för ingående moms i blandad verksamhet.

HFD fann att mervärdesskattedirektivets regler angående fastställande av avdragsrätten vid blandad verksamhet inte införlivats på ett tydligt, precist eller godtagbart sätt i Sverige. HFD vidhåller att varken huvudregeln om den omsättningsbaserade beräkningsmetoden eller de alternativa metoder som medlemsstaterna har rätt att införa är implementerade på ett korrekt sätt i svensk lagstiftning.

HFD bedömer med hänsyn till det bristfälliga och icke korrekta införlivandet av mervärdesskattedirektivets avdragsbestämmelser att huvudregeln om omsättningsbaserad fördelningsgrund för ingående moms ska tillämpas med direkt effekt. Det innebär att en enskild som så önskar kan stödja sig direkt på bestämmelserna i momsdirektivet för att erhålla den avdragsgilla andelen ingående moms fastställd med tillämpning av direktivets omsättningsmetod.

Allians kommenterar
Högsta förvaltningsdomstolens praxis är välkommen och ger företag möjligheten att överväga att använda en omsättningsbaserad metod för ingående moms på gemensamma kostnader i blandad verksamhet. Det är viktigt att företag tar en framåtblickande och eventuellt ett retroaktivt övervägande för att dra nytta av denna möjlighet.

Denna nya praxis på momsområdet kommer sannolikt göra det svårare för Skatteverket att ifrågasätta företagens avdragsrätt i blandad verksamhet baserat på omsättning. Det positiva är att det föreligger en starkare grund för företagen att försvara sin avdragsrätt.

HFD påvisar tydligt med sitt avgörande att mervärdesskattedirektivets bestämmelser ska tillmätas stor betydelse och på det viset förhindra att Skatteverket använder sig av oskäliga fördelningsgrunder utan att ta hänsyn till EU-rätten. Vi på Allians anser att denna nya praxis på momsområdet ger företagen en tydligare riktlinje och mer rättvisa som kan inbringa en bättre förutsebarhet och rättssäkerhet.

Vill ni diskutera denna nya praxis? Hör gärna av er till oss på Allians!

Text: Almedina Redzic, Skattejurist
Allians Revision & Redovisning AB