Vårbudgeten 2023 – hur företag påverkas

Nyligen presenterade regeringen sin vårbudget och vårändringsbudget. Här tar vi upp de viktigaste punkterna som företag bör känna till och hur de påverkas.

Fokus på att dämpa inflationen
Det övergripande temat i vårbudgeten är att dämpa inflationen och hantera lågkonjunkturen på bästa möjliga sätt. Inflation och lågkonjunktur är långvariga fenomen som är svåra att aktivt motarbeta.

Därför riktas finanspolitiken främst mot att mildra konsekvenserna genom restriktiva åtgärder och ekonomiskt stöd till utsatta grupper.

Förslag som påverkar företagare
Majoriteten av regeringens förslag syftar till att dämpa inflationen, vilket innebär att företag hamnar lågt på prioriteringslistan för närvarande. Skattelättnader och andra reformer som främjar entreprenörskap kommer att få vänta tills konjunkturen har stabiliserats på mer normala nivåer.

Det finns dock vissa indikationer som tyder på att skattelättnader kan bli aktuella redan i höstbudgeten genom minskade skatter på arbete. Detta beror naturligtvis på det ekonomiska läget vid den tidpunkten.

Ökat stöd för vuxenutbildning
I perioder med hög arbetslöshet och samtidigt brist på kompetens i många företag försöker regeringen att hantera problemet genom att stärka yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkeshögskolor.

Totalt 719 miljoner kronor avsätts för att stärka vuxenutbildningen, varav 400 miljoner kronor går till komvux, 249 miljoner kronor till studiestöd och 70 miljoner kronor till yrkeshögskolan.

På kort sikt kan detta innebära att det finns mer kompetent arbetskraft tillgänglig på arbetsmarknaden som företag kan anställa.

Förmånligare skatteregler för småföretagare
Regeringen har redan tidigare tillsatt en utredning för att revidera regelverket kring ”3:12-reglerna”, som reglerar utdelning till aktieägare i fåmansföretag. Syftet med denna utredning är att göra reglerna mer begripliga och därigenom sänka tröskeln för personer att starta och driva egna företag.

Nu har regeringen utökat utredningen för att även omfatta regler som underlättar företagsöverlåtelser och andra främjande åtgärder för att göra det mer attraktivt att driva företag. En arbetsgrupp har även tillsatts för att undersöka hinder och möjligheter inom företagsvärlden med målet att på sikt öka ekonomisk tillväxt.

Det är svårt att i nuläget säga exakt vad dessa åtgärder kommer leda till och inom vilken tidsram de kommer att genomföras. Men det är ett positivt tecken att regeringen tilldelar resurser för att granska och utforma reformer som kan underlätta entreprenörskap!

Konkurrensverket ska se över konkurrensen
Konkurrensen bland företagen är ett viktigt element för att se till att företag kan erbjuda bra tjänster och varor till hushållen. I tider när hushållens reallöner och köpvilja sjunker är det viktigt att priserna inte skenar iväg. Särskilt inom livsmedelsbranschen har priserna ökat väldigt mycket den senaste perioden.

En bra konkurrenssituation säkerställer en hög produktivitet och långsiktigt konkurrenskraftiga företag. Regeringen har även avsatt resurser för att analysera prisutvecklingen i branscher där bristande konkurrens kan vara en orsak till förhöjda priser. Den här reformen kommer i första hand rikta in sig på större företag med många kunder bland hushållen, det kan hursomhelst vara bra även för småföretagare att känna till den allmänna situationen på marknaden.

Övriga reformer
Många av förslagen i vårbudgeten handlar inte om företagare, utan om politiken i allmänhet. Här kan du läsa mer om alla förslag.