Att stresstesta företagets ekonomi

Juletid… Men även hög tid att stresstesta ditt företag

Mycket talar för att vi går mot skakigare tider och att lågkonjunkturen står för dörren när vi kliver in i 2023. Styrelsens skyldigheter enligt aktiebolagslagen innefattar att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Ett sätt att göra det på är att stresstesta företagets ekonomi för att få en överblick över hur starkt bolaget är och vilka eventuella förbättringsåtgärder som kan göras. Ett stresstest är en analys där bolagets resultat och finansiella ställning sätts på prov utifrån ett ’worst case’ scenario.

Stresstesta ditt företag

För att kunna göra analysen är det viktigt att den löpande redovisningen håller en god kvalitet. I skakigare tider bör du inte vänta med att boka förändring av pågående arbete till bokslutet, reservering av kundförluster behöver göras löpande då kundernas betalningsförmåga blir sämre och om din verksamhet består av handel med värdepapper behöver det bokförda värdet på dessa tillgångar jämföras mot marknadsvärdet oftare än vid bokslutet, för att nämna ett par exempel.

När du har säkerställt att de finansiella rapporterna innehåller korrekt information handlar det om att blicka framåt. En tidshorisont på 6 eller 12 månader kan vara rimlig att utgå ifrån. Vad skulle till exempel hända med resultatet om räntan på lånen gick upp med 4%? Hur påverkas resultatet och likviditeten i bolaget om omsättningen minskar med 10%? Vad händer om råvarupriserna stiger med 5%? Hur påverkas likviditeten när kunderna dröjer med sina inbetalningar?

Stresstestet används för att laborera med de antaganden likt ovan för att se vilka åtgärder som kan behövas sättas in och när. Visar resultatet på att bolaget kommer att gå med förlust under flera månader i rad är det läge att fundera på om det kan behöva göras kapitaltillskott för att inte hamna i en kontrollbalansräkningssituation längre fram.

Har bolaget likviditetsproblem kanske det finns andra åtgärder att göra som att till exempel ändra betalningstiden på kundfakturorna, fakturera i förskott eller se över om den preliminärskatt som bolaget betalar är rimlig utifrån förväntat resultat.

Behöver ni stöd och hjälp med att stresstesta ert företag hör av er till oss så hjälper vi gärna till!

Text: Linnea Nyström, Auktoriserad revisor