Brexitjusteringsreserven

Har du drabbats av kostnader med anledning av Storbritanniens utträde ur EU?

Då kan det vara läge att kolla om ni kan söka stöd från Brexitjusteringsreserven.

I Brexitjusteringsreserven finns reserverat 137 miljoner euro för svenska företag och myndigheter som drabbats av extra kostnader på grund av Brexit.

Konsult- och rådgivningskostnader, kostnader för nya godkännanden och märkningar av produkter, mässkostnader för att etablera handel mot Storbritannien är några exempel på kostnader som man kan få stöd till.

Ansökan är öppen 2022-10-10—2022-12-16 och här guidar vi dig steg för steg hur du går till väga:

Brexit

Ansökningsguide:

1. Hitta rätt utlysning för dig
En utlysning innebär att en bestämd summa ur brexitjusteringsreserven är tillgänglig att söka för vissa aktörer inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras utifrån de olika typer av stöd som finns beskrivna i de nationella förordningarna för brexitjusteringsreserven.

2. Läs Ansökningskrav
Innan du påbörjar din ansökan är det bra att få en grundkunskap om hur ansökningsförfarandet går till och få en bild av hur ESF-rådets bedömning sker. Du kan läsa mer om det längre ner på sidan.

3. Ta del av styrande dokument
Utöver utlysningen, som är ett styrande dokument, finns också dessa styrande dokument att ta del av:

4. Gå på informationsträff
Vill du veta mer om en aktuell utlysning eller ansökningsförfarandet kan det vara lämpligt att anmäla sig till en informationsträff. Håll utkik på Svenska ESF-rådets hemsida för aktuella datum (länk till kalendarium).

5. Skriv din ansökan
Din ansökan till Svenska ESF-rådet skriver du i deras digitala tjänst Projektrummet. Ansökan kan fyllas i under den period som utlysningen är öppen (2022-10-10—2022-12-16).
Ansökan måste komma in i rätt tid för att behandlas.

För att kunna använda projektrummet behöver du ha ett användarkonto som du enkelt fixar på deras sida. Ansökan ska signeras av behörig företrädare.

Till Projektrummet.

Ansökan ska fyllas i direkt i ett digitalt formulär i projektrummet.

Försumbart stöd (de minimis) -EU:s statsstödsregler.

Söker du stöd som företag ska du fylla i en del i ansökan gällande försumbart stöd. Information om de villkor som gäller för att Svenska ESF-rådet ska kunna lämna ut stödet finns att läsa här.

6. Ansökan om utbetalning
En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas in elektroniskt på Svenska ESF-rådets ansökningsformulär och omfatta samtliga stödberättigande utgifter. Ansökan ska signeras av behörig företrädare.

Till Projektrummet.
Här kan du läsa de grundläggande kraven för stödberättigade kostnader.

Kostnaderna:

 • har uppkommit som en följd av Brexit
 • är skäliga
 • har uppkommit under den period som är fastställd i ert beslut om stöd
 • är förenliga med unionsrättsliga och nationella bestämmelser
 • uppfyller de villkor som anges i ert beslut om stöd
 • ska styrkas genom tidrapporter, fakturakopior, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed
 • är betalda

Att bifoga vid ansökan om utbetalning:

 • faktura inklusive underlag. Fakturan ska vara ställd till och betald av stödsökande. Vänligen, döp samtliga filer med verifikationsnummer och ange vad filen avser (t.ex. faktura, avtal, offert mm.) för smidigare handläggning. Exempelvis “faktura + verifikationsnummer” eller “offert+ verifikationsnummer”
 • utdrag ur huvudbok där samtliga kostnader finns bokföra med undantag för personalkostnader (enhetskostnader)
 • Svenska ESF-rådets arbetstidsredovisningsmall vid ansökan av personalkostnader

Återtagande av ansökan om stöd

Det går att ta tillbaka en ansökan om stöd. Skulle du av någon anledning vilja göra det följer du punkterna nedan. Då avslutas handläggningen av ansökan om stöd. För att ett återtagande ska vara giltigt krävs följande:

 • Återtagande av ansökan ska ske skriftligt.
 • Återtagandet kan formuleras fritt, men det ska dateras och undertecknas av behörig företrädare för stödsökande.

Återtagandet ska skickas med post direkt till Svensk ESF-rådets huvudkontor, brexitjusteringsreserven. Svenska ESF-rådet skickar en bekräftelse på att handläggningen av ansökan om stöd har avslutats till behörig företrädare.

Bedömning

När du har skickat in en ansökan till Svenska ESF-rådet går de igenom din och andras ansökningar som gjorts utifrån aktuell utlysning i turordning från det datum de kom in. De tar inte emot några kompletteringar som förändrar innehållet i ansökan. Däremot kan de ibland begära in förtydliganden från den som söker stöd.

När ESF-rådet bedömer ansökningarna gör de det i två steg:

1. Kontroll av basinformation och formella krav

Först kontrollerar de att ansökan ryms inom aktuell utlysning och att följande information i ansökan stämmer:

 • adress
 • organisationsnummer
 • bolagsform
 • bank/postgironummer

Utifrån formella krav sker kontroller i följande punkter:

 • Stödmottagaren har inga skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten.
 • Stödmottagaren är inte i likvidation eller försatt i konkurs, eller återbetalningsskyldig för ett statligt stöd.

2. Granskning av innehåll

I steg två granskar de ansökningarnas innehåll. Ibland begär de in förtydliganden. Förtydligandena får inte förändra själva ansökan. De tittar på dessa aspekter:

 • Är alla uppgifter i ansökningsformuläret ifyllda?
 • Är ansökan undertecknad av en behörig företrädare för den sökande organisationen?
 • Finns det en tydlig och relevant beskrivning av hur kostnaderna uppstått som en följd av Brexit?
 • Kan stöd lämnas med hänsyn till EU:s statsstödsregler?