Ägarplanering – Hur beräknar man?

Hur beräknar man?  – Dyk ner i beloppen för 2022:

Belopp och procentsatser är de nu aktuella. Vi beskriver hur skatterna och avgifterna fungerar i år och nästa år och visar till sist en tabell.

Observera att informationen är generell för kvalificerade delägare i fåmansbolag och anställda delägare upp till 65 år. Dina egna förutsättningar kan göra att informationen inte passar för dig.

Gränsbelopp räknas fram för delägaren oberoende av överskottet i företaget och byggs på år efter år om du av olika skäl inte får eller vill använda det för utdelning. Ta för vana att årligen uppdatera din beräkning av gränsbelopp, även om du inte kommer ta utdelning!

Om ditt eget (eller närståendes) löneuttag i år från bolaget är tillräckligt stort blir ditt gränsbelopp nästa år din ägarandel i bolaget gånger hälften av de totala lönerna (med avdrag för statliga stöd) i år. Dock finns ett tak på 50 gånger ditt eget (eller närståendes) löneuttag. Sedan får du lägga till outnyttjat gränsbelopp från i år med ränta och lägga på en andel av ditt omkostnadsbelopp (anskaffningsutgiften).

Om ditt eget (eller närståendes) löneuttag inte är tillräckligt stort, eller de totala lönerna inte ger så mycket finns en förenklingsregel som ökar på ditt gränsbelopp med en schablon (2,75 gånger inkomstbasbeloppet). Har du andelar i flera fåmansbolag får du bara använda schablonen i ett av dem för samma år.

Om du det här året inte kan använda schablon och inte har tillräckligt stort löneuttag får du i vart fall bygga på gränsbeloppet med 9,23 % av omkostnadsbeloppet och ränteuppräkningen (3,23 %) av ditt sparade utrymme.

Lönekravet för dig (= dig eller närstående):

Din kontanta årslön (observera förmåner räknas inte med) får inte vara mindre än det minsta av:

  • 6 inkomstbasbelopp ökat med 5 % av den totala lönesumman i bolaget eller
  • 9,6 inkomstbasbelopp

Om bolagets totala löner uppgår till mer än 72 inkomstbasbelopp ( ca 5,1 miljoner kr 2022, ca 5,3 miljoner kr 2023)  stannar ditt eget lönekrav på 9,6 inkomstbasbelopp. Då är ditt löneuttag tillräckligt stort för att få räkna fram gränsbeloppet på löneunderlaget (=lönekravet).

Skatter och avgifter – förenklad beskrivning

På din lön betalar bolaget arbetsgivaravgifter (31,42 %) och du skatt på inkomst av tjänst. Under brytpunkten betalar du kommunalskatt. Över brytpunkten tillkommer statlig skatt.

Ditt lönebesked varje månad visar din bruttolön, dina förmåner om du har några, din avdragna tabellskatt och ibland engångsskatt. Lönebeskedet visar dessutom ackumulerade belopp hittills under kalenderåret. Tabellskatten är preliminär och beräknas efter din kommunalskatt och månadslön på årsbasis.

På pensionspremier betalar bolaget en något lägre avgift (24,26 % i särskild löneskatt) och du betalar skatt på inkomst av tjänst först när du får pensionen utbetalad. Bolaget har rätt att dra av pensionsavsättning för varje anställd upp till 35 % av den anställdes lön. Vill du nå maximal avsättning till tjänstepension behöver du ta ut en årslön på ungefär 2 ½ gånger brytpunkten för statlig inkomstskatt (10 prisbasbelopp / 0,35). Det är dock möjligt att ta ut lön vartannat år, eftersom underlaget för avsättningen är lönen under företagets beskattningsår eller året före.

Bolaget betalar skatt på överskottet i företaget. Utdelning sker från beskattade vinstmedel och får göras bara om det är goda finanser i bolaget när man håller stämman.

På utdelningen betalar bolaget inte skatt, men du betalar skatt på inkomst av kapital. I fåmansbolag är skatten 20% upp till gränsbeloppet, utdelning över gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst –  din totala inkomst av tjänst blir högre och beskattas därefter. Det finns ett tak vid 90 inkomstbasbelopp, över det är skatten på utdelning 30 %. Är andelarna inte kvalificerade beskattas all utdelning som inkomst av kapital med 25 %.

Vill du se beloppen:

Tabellen visar fastställda belopp för 2022 och 2023 och skillnaden mellan åren. Lönebelopp avser löntagare under 66 år.

2022 2023 Skillnad
Brytpunkten för statlig inkomstskatt 554 900 kr 613 900 kr 59 000 kr
Max pensionsgrundande inkomst (8,07 ibb) * 572 970 kr 599 600 kr 26 700 kr
Max sjukpenninggrundande inkomst (10 pbb) 483 000 kr 525 000 kr 42 000 kr
Max föräldrapenninggrundande inkomst (10 pbb) 483 000 kr 525 000 kr 42 000 kr
Max VAB-grundande inkomst (7,5 pbb) 362 200 kr 393 700 kr 31 500 kr
Lönekravet 1) (6 ibb + 5 % av totala löner) 426 000 kr + ? 445 800 kr + ? 19 800 kr
Lönekravet 2) (9,6 ibb) ** 681 600 kr 713 280 kr 31 680 kr
Enmansföretagarens Lönekrav (efter Lönekrav 1)) 448 425 kr 469 265 kr 20 840 kr
Förenklingsregelns schablonbelopp (2,75 ibb) 187 550 kr 195 250 kr   7 700 kr

* För att få pensionsgrundande inkomst ett visst år måste du under året ha en inkomst på 42,3% av  gällande prisbasbelopp (motsvarar 20 431 kr år 2022 och 22 208 kr år 2023).

* Lönekravet 2) är tillräckligt när totala löner överstiger 72 IBB (motsvarar 5 112 000 kr år 2022 och           5 349 600 kr år 2023.]

Text: Eva Remnelius, Srf Certifierad Affärsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult och Leif G Rantatalo, Auktoriserad Revisor

Swedish Currency (Notes) Close Up.