Nya LAS – Här är vad Du behöver veta

Den 30 juni träder den nya anställningsskyddslagen LAS i kraft. Här förklarar vi de åtta viktigaste förändringarna.

LAS reglerar anställningsförhållandet mellan anställda och arbetsgivare och innehåller regler som gäller anställning, uppsägning och avskedande. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2022 och kommer att implementeras för första gången den 1 oktober 2022

 1. Fler möjligheter att kringgå turordningsregler
  När ett företag behöver säga upp anställda på grund av arbetsbrist är det ”sist in, först ut” (förtursregler) som gäller. Innan lagen ändrades kunde arbetsgivare med högst tio anställda undanta två anställda som var av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. I nya LAS kan de istället utesluta tre personer – oavsett hur många anställda de har. För att förhindra missbruk av undantaget införs en tremånadersspärr, så att arbetsgivaren inte kan utnyttja undantaget igen förrän det har passerat tre månader sedan de sista uppsägningarna.
 2. Saklig grund blir sakliga skäl vid uppsägning Tidigare krävdes det “saklig grund” för att arbetsgivare skulle kunna säga upp anställda. Nu ändras det till ”sakliga skäl”, vilket innebär att man tar större hänsyn till själva avtalsbrottet och mindre hänsyn till arbetstagarens personliga intressen. Vid en bedömning av om sakliga skäl föreligger ska arbetstagarens personliga intresse av att behålla anställningen – innefattande att arbetstagaren har en omfattande försörjningsplikt eller kan ha svårt att få en ny anställning – inte beaktas. Arbetsgivaren måste dock fortsätta med de milda åtgärderna – tillsägelser, varning och omplacering – innan uppsägningen.
 3. En omplaceringsutredning räcker Enligt nya LAS behöver en arbetsgivare endast göra en omplaceringsutredning. Detta innebär att en arbetsgivare som har omplacerat en arbetstagare p.g.a. personliga skäl, vartefter arbetstagaren fortsätter att åsidosätta sina ålägganden, inte behöver genomföra någon ny omplaceringsutredning – oavsett om det rör sig om samma eller en ny typ av misskötsamhet från arbetstagaren. Om det har gått en ”längre tid” sedan omplaceringen genomfördes kan det dock uppstå en förnyad skyldig­het för arbetsgivaren att genomföra en omplaceringsutredning.
 4. Heltid är det nya normala Om inget annat avtalats är heltidsanställning huvudregeln enligt nya LAS. Om arbetet inte omfattar heltidsanställning har arbetstagaren rätt till en skriftlig förklaring från arbetsgivaren.
 5. Generösare villkor för anställda som vill läsa vidare
  För att främja vidareutbildning och omskolning ska den som vill studera under sin anställning kunna göra det med 80 procent av lönen under ett år och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.
 6. Kortare startsträcka till tillsvidareanställning En av de stora förändringarna i nya LAS är att medarbetarna kan få en trygg anställning snabbare. Att arbeta 12 månader under de senaste fem åren räcker för att omvandla jobbet till en fast anställning, vilket är halva tiden jämfört med föregående regel. Den arbetstagare som har jobbat minst nio månader under en period på tre år får förtur till en visstidsanställning. Har en arbetstagare haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar (ett begrepp som ersätter begreppet allmän visstid) under samma månad får hen tillgodoräkna sig tiden mellan dessa som anställningstid.
 7. Nya regler som rör oenighet om uppsägning Reglerna för vad som händer om arbetsgivaren och arbetstagaren är oense om uppsägningen och tar ärendet till domstol har också ändrats. Nu ska anställningen upphöra vid uppsägningstidens utgång, även om uppsägningen bestrids. Arbetsgivare behöver inte heller betala ut lön till den anställde medan ärendet prövas i domstol. Istället får den anställda ansöka om a-kassa och komma ut på arbetsmarknaden igen. Om domstolen skulle ogiltigförklara uppsägningen ska lön betalas ut för den tid tvisten pågått.
 8. Svårare att ”hyvla” anställningar Arbetsgivare som vill omreglera arbetstagares syssel­sättnings­grad, s.k. hyvling, ska följa särskilda turordningsregler om det finns flera arbets­tagare med lika arbete:- Anställda med kortare anställningstid ska  erbjudas omplacering före anställda med längre anställningstid.
  – Dessutom måste erbjudanden med lägre sysselsättningsgrad lämnas före erbjudanden med högre sysselsättningsgrad.

  Berörda personer har även rätt till omställningstid när heltid omvandlas till deltid. Den ska motsvara uppsägningstiden, men inte överstiga tre månader. Under denna period har anställda rätt till sin tidigare sysselsättningsgrad, lön och andra förmåner.

Här kan du läsa mer: Regeringens hemsida 

beslut