Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Den 4 maj 2022 klubbade Riksdagen igenom Regeringens förslag om att höja omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt från 30 000 kr till 80 000 kr per beskattningsår. Förändringen innebär att företag med en omsättning på högst 80 000 kr inte längre behöver vara registrerade för och deklarera mervärdesskatt, en förändring som förenklar för mindre företag och andra aktörer med liten verksamhet.

Mervärdesskatt ska som utgångspunkt tas ut oavsett ett företags storlek men för företag och andra mindre aktörer med en liten omsättning kan det innebära att själva administrationen av skatten blir en större arbetsbörda i förhållande till omsättningen. Ett sätt för att förenkla företagandet är att ge dem en möjlighet att bli befriade från att ta ut mervärdesskatt, något som Sverige har tillämpat sedan 1 januari 2017 då regler om en omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse infördes i mervärdesskattelagen. Mervärdesskattebefrielse gäller för vissa beskattningsbara personer med en omsättning som inte beräknas överstiga 30 000 kr under beskattningsåret. Omsättningen får heller inte ha överstigit 30 000 kr under något av de två närmast föregående beskattningsåren. Skattebefrielsen gäller endast för omsättning av varor och tjänster som görs inom landet och beskattningsbara personer som inte är etablerade i Sverige har inte rätt till befrielse. Befrielsen behöver ett godkännande av Skatteverket för att vara giltig och upphör om omsättningen överstiger 30 000 kr under innevarande beskattningsår.

Det nya lagförslaget om en höjning av omsättningsgränsen till 80 000 kr innebär att administrationen av mervärdesskatten blir enklare för företag eller andra mindre aktörer med en mindre omsättning. Det gör det även enklare för Skatteverket som då inte behöver administrera deklarationer och betalningar för de beskattningsbara personer som utnyttjar möjligheten för befrielse. Förslaget medför förändringar i mervärdesskattelagen men förändrar inte den tidigare utformningen av övriga bestämmelser om skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs mer:

beslut