Säljer du digitala varor eller tjänster till konsumenter? Då är det bra att veta att det snart kommer ny lagstiftning om konsumentköp.

Ny lag
Den nuvarande konsumentköplagen trädde i kraft den 1 januari 1991 och sedan dess har konsumentvanorna förändrats. Online- och gränshandel blir mer och mer populärt. För att anpassa villkoren till EU:s regler, nya konsumtionsvanor och stärka konsumentskyddet beslutade riksdagen att anta en ny lag om konsumentköp. Den nya lagen träder i kraft den 1 maj 2022.

Den nya lagens innehåll
Den nya lagen reglerar vad som gäller för leverans av digitala varor och innehåll. Även vad som gäller vid försenad leverans eller betalning. Lagen anger också vad som utgör ett fel i en produkt eller digitalt innehåll, vem som är ansvarig för sådana defekter och vilka rättigheter konsumenter har att få sådana fel åtgärdade. För att stärka konsumentskyddet kommer alla defekter som uppstår två år efter köpet av produkten initialt att betraktas som ett fel som säljaren ansvarar för. Detta är en förlängning med sex månader idag. En annan ny regel är att leverantörer av digitalt innehåll kommer att vara skyldiga att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar inom en viss tidsperiod.

Dessutom gäller särskilda regler för konsumenternas köp av levande djur. Dessa regler ska bidra till djurens bästa och respektera djuren. När det gäller levande djur har riksdagen skickat ut ett upprop, ett meddelande, till regeringen om att köp av dyrare djur inte kommer att omfattas av konsumentköplagen. Tanken är därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att undanta köp av dyrare djur från konsumentköplagarnas tillämpningsområde.

Bakgrund (EU-direktiv om lika villkor i hela unionen)
Under 2019 antog EU två nya direktiv inom konsumentsektorn; Direktiv om köp och försäljning av varor och direktiv om avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Den nya lagen översätter direktiv till svensk lag. Dessa riktlinjer syftar till att förbättra utvecklingen av gränsöverskridande e-handel och därmed den digitala ekonomin och samhällets tillväxt. Enhetliga regler gör det lättare för företag att leverera sina produkter på lika villkor i hela unionen. Det förbättrar konkurrensen och kan minska regleringsbördan och kostnaderna för företag. Genom uttryckliga och bindande rättigheter vid köp drar konsumenterna fördel av ett starkare skydd. Detta gäller särskilt inom området digitalt innehåll och digitala tjänster, där det för närvarande inte finns någon reglering av konsumentlagstiftningen. Moderna och enhetliga regler för konsumentköp kan bidra till att minska besvären för konsumenterna i händelse av felaktiga eller försenade leveranser och öka konsumenternas förtroende för marknaden, marknaden och säkerheten för deras köp.

e commerce