Fortsatt stöd vid korttidspermittering för 2021

Regeringen föreslog i början av november att stöd vid korttidspermittering bör förlängas till och med 30 juni 2021. Dagens tidsgräns på nio månaders stöd föreslås tillfälligt tas bort. Under första kvartalet 2021 kommer subventionsgraden vara 75 %, som den har varit under 2020 och under andra kvartalet 2021 kommer subventionsgraden bli 50%. Vid lönesummor över 400 000 kronor ska yttrande från revisor lämnas in med ansökan.

Regeringen föreslår också tydligare regler vad gäller värdeöverföringar* : från två månader före och fram till sex månader efter stödperioden får företaget varken besluta om eller verkställa vinstutdelning och samtidigt ha rätt till stöd. Det ska också gälla företagets moderbolag. Däremot ska koncernbidrag kunna lämnas under den förlängda stödperioden.

Förslagen ska tillämpas retroaktivt från 1 december 2020. Företag som använt stödet tidigare under pandemin, men kunnat avsluta korttidsarbetet under en tid, kan gå in i systemet igen från den 1 december 2020.

Förslagen har varit ute på remiss till den 11 december och bland svaren syns önskemål om att undanta utdelning i fåmansföretag och värdeöverföringar inom koncern från utdelningsförbudet, synpunkter kring att koncerner omfattas retroaktivt, samt begäran om tydliga besked om vad som gäller för stöd från 1 december till när Tillväxtverket kan ta emot ansökningar (först 5-8 veckor efter ikraftträdandet den 15 februari).

*Med värdeöverföringar menas förutom vinstutdelning även gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna (eller medlemmarna i en ekonomisk förening).

Följ fortsättningen på Regeringen.se.

Om ni har några frågor, kontakta oss!

Av: Eva Remnelius, auktoriserad redovisningskonsult