Frågor och svar avseende redovisning av stöd kopplade till corona i årsredovisningar som upprättas enligt K2 eller K3

Med anledning av coronaspridningen har Srf konsulterna sammanställt en lista med frågor och svar om hur redovisning av stöd kopplat till corona ska redovisas hos företag som tillämpar K2 eller K3 i årsredovisningar med bokslut 2020-04-30 och senare.

De svar som Srf konsulterna ger grundar sig i att företagen per balansdagen har uppfyllt alla villkor som förekommit vid tillfället. Däremot är det fortfarande möjligt att redovisa stödet även om alla villkor ännu inte är uppfyllda.

Det är viktigt att veta att en lagstiftning om det aktuella stödet måste finnas per balansdag för att kunna redovisa stödet vid en viss balansdag. Stöd för korttidsarbete kan t.ex. inte redovisas i bokslut före 31/3 då lagen trädde i kraft i början av april.

Har en lag om möjlighet till stöd börjat gälla utan att det gått att ansöka om det på balansdagen kan man trots det intäktsredovisa stödet. Om det ska intäktsredovisas eller inte beror på om företaget per balansdagen uppfyllde villkoren för att få stödet på balansdagen.

Var uppmärksam på att ansökan blir korrekt och att alla villkor uppfylls så att ni inte går miste om de olika stöden. Om ett företag t.ex. beslutar att ge utdelning under 2020 så förlorar de rätten att behålla både omställningsstödet och stöd för korttidsarbete.

Beroende på om ett företag tillämpar K2 eller K3 så finns det olika regler för hur man intäktsredovisar ett stöd. Dessa regler finns sammanfattade i en pdf tillsammans med Srf konsulternas kortfattade bedömning av reglerna i förhållande till varje stöd.

Du hittar pdf:en här.

Frågor och svar

Hur ska sökt stöd för korttidsarbete redovisas?

I de fall företaget före balansdagen har fått stödet utbetalt ska stödet, till den del det avser tid före balansdagen, intäktsredovisas. Till den del utbetalt stöd avser tid efter balansdagen ska det redovisas som förutbetald intäkt.

Är stödet inte utbetalt före balansdagen ska ändå den del som avser tid före balansdagen redovisas som intäkt i bokslutet. I balansräkningen redovisas det som upplupen intäkt.

Är omställningsstöd hänförligt till perioden mars – april?

Nej. Perioden mars – april används som beräkningsgrund för stödets storlek. Stödet är däremot inte hänförligt till perioden mars – april.

Hur ska ansökt men ännu inte beviljat omställningsstöd redovisas?

Omställningsstöd ska inte redovisas som intäkt i bokslutet om inte Skatteverket har fattat beslut före bokslutsdagen.

Hur ska ansökt och beviljat omställningsstöd redovisas?

Är stödet beviljat ska det redovisas i den period då beslutet togs.

Hur ska stödet för lämnad hyresreducering redovisas?

Stödet ska periodiseras till den period som hyresreducering lämnats för.

Hur ska erhållen hyresrabatt redovisas om den är villkorad och hyresvärden ännu inte fått stödet beviljat?

Om överenskommelse slutits med hyresvärden att hyresvärden ska söka stödet är det ett rimligt antagande att värden fullföljer avtalet och söker stödet. Därför är det i de flesta fall möjligt att redovisa hyresrabatten i perioden hyran avser.

Har händelser efter balansdagen betydelse?

Eftersom villkoren ska vara uppfyllda per balansdagen spelar händelser efter balansdagen ingen roll för möjligheten att redovisa intäkten i bokslutet. Däremot kan det finnas skäl att ta upp händelserna i noten avseende väsentliga händelser efter balansdagen.

Texten är i ett samarbete med Srf konsulterna.

Srf