Ansök om omställningsstöd för maj, juni och juli.

Skatteverket tar nu emot ansökningar för omställningsstöd för perioden maj och juni-juli. För att beviljas stöd ska omsättningen för maj minskat med mer än 40 procent i förhållande till maj 2019. För perioden juni och juli måste tappet vara mer än 50 procent jämfört med samma period 2019. Ansökningarna hanteras som två separata, en för maj och en för juni och juli, med sista ansökningsdag 30 november.

Beräkningen är i övrigt likadan som tidigare. Om företaget till exempel har ett omsättningstapp på 45% i maj och de fasta kostnaderna för perioden uppgår till 500 000 kr kan man ansöka om ett stöd på 178 750 kr inklusive ersättning för administrativa kostnader. Omsättningstappet i % multipliceras med de fasta kostnaderna * 0,75.

För stöd överstigande 100 000 kr krävs revisorsyttrande från en auktoriserad revisor. Kontakta oss så hjälper vi till.

Stöd och utdelning – vad gäller?

Har ni erhållit stöd från Tillväxtverket eller omställningsstöd gäller fortsatt de begränsningar i utdelningar och andra värdeöverföringar som förelåg vid ansökan om stödet. Om sådana värdeöverföringar görs inom den föreskriva tiden riskerar bolaget att bli återbetalningsskyldigt för erhållet belopp.

För omställningsstödet innebär det att det inte är tillåtet att genomföra utdelningar fram till 1 juli 2021. Även utdelningar som beslutats om tidigare år men inte ännu utbetalats begränsas. Det är inte heller tillåtet att göra utdelningar till ägare från det bolag som är moderbolag till det dotterbolag som erhållit stödet. Koncernbidrag är däremot tillåtet att göra.

Om stöd erhållits från Tillväxtverket får utdelningar inte genomföras under det räkenskapsår som bolaget har fått stödet. Det innebär även att tidigare beslutade utdelningar inte får ha betalats ut efter den 16 mars 2020. Det är inte heller tillåtet att lämna koncernbidrag. Det är enbart de utdelningar och värdeöverföringar från den juridiska person som erhållit stödet som begränsas. Även utdelningar och andra värdeöverföringar som planerar att göras 2021 baserat på resultatet för 2020 är enligt Tillväxtverket tveksamma. Detta är dock i dagsläget endast en pågående diskussion som vi förväntar oss att få besked om under de kommande veckorna.

Av: Linnea Nyström, revisor

Skatteverket