Revisorsintyg krävs för omställningsstöd

För att få omställningsstöd krävs ett intyg från en revisor. Om stödet är lägre än 100 000 kronor krävs yttrandet endast om Skatteverket begär in det.

Riksdagen har fattat beslut om att införa omställningsstödet och publicerade de föreskrifter som gäller. Samtidigt uppdaterade Skatteverket sin rättsliga vägledning kring omställningsstödet.

Stödet, som går att söka från och med måndag 22/6 klockan 12.00, kommer att hanteras av Skatteverket. För att få ta del av stödet måste företagets nettoomsättning minskat med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med samma månader föregående år. Nedgången ska vara orsakad av coronaviruset. Stödet gäller företag godkända för F-skatt, och även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Om företaget har skulder hos Kronofogden, eller är på obestånd enligt konkurslagen går det inte att få ta del av stödet. Företaget får heller inte ha sin hemvist i länder som OECD och EU anser är icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

Är omställningsstödet högre än 100 000 kronor krävs att företaget tillsammans med ansökan lämnar ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Är stödet lägre behövs yttrandet bara om Skatteverket begär in det.

I revisorsintyget ska följande uppgifter finnas med enligt Skatteverket:

  • nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för mars och april 2020 och nettoomsättningen för motsvarande period året dessförinnan
  • att de grundläggande villkoren för stödet är uppfyllda, d.v.s. att omsättningstappet så gott som uteslutande är orsakat av effekterna av rådande spridning av sjukdomen covid-19
  • att nettoomsättningen var minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020
  • att företaget inte har gjort eller beslutat om en sådan värdeöverföring till aktieägarna eller medlemmarna som diskvalificerar från rätten till stöd
  • storleken på de fasta kostnaderna för mars och april 2020, beräknade enligt 10–12 §§ FOM
  • i vilken omfattning företaget fått annan ersättning eller statligt stöd som omställningsstödet ska avräknas mot enligt 13 § FOM
  • nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan bruttoresultatet för mars och april 2020 och bruttoresultatet för motsvarande period årets dessförinnan, om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 15 § andra stycket FOM.

Samarbete med Tidningen Resultat

Skatteverket