Tillväxtverket klargör frågan om koncernbidrag

Tillväxtverkets principiella bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020.

Ramverket för korttidsarbete har krävt omfattande uttolkning av befintlig lagstiftning. Tillväxtverket har löpande förtydligat information om villkoren för stödet utifrån denna process.

– Stödet för korttidsarbete kom på plats väldigt snabbt. Frågan om värdeöverföringar är komplex vilket har krävt att vi utvecklar och preciserar våra svar över tid. Vi jobbar hårt för att lämna besked till företagen, säger Laura Brandell Tham, enhetschef på Tillväxtverket.

Värdeöverföring i form av aktieutdelningar och koncernbidrag

Den grundläggande förutsättningen för att ett företag ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter. Huvudregeln är därför att ett företag inte kan uppbära stöd för korttidsarbete och samtidigt göra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna. Enligt lagen om stödet för korttidsarbete ska det ske en bedömning i det enskilda fallet och det åligger stödsökande att visa att den har rätt till stöd.

Tillväxtverket har tidigare gett besked att värdeöverföringar som skett fram till det att korttidsstödet började gälla den 16 mars i år, inte är ett hinder för att beviljas stöd för korttidsarbete.

Tillväxtverkets principiella bedömning är att arbetsgivare inte bör genomföra aktieutdelningar under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som skett före den 16 mars 2020. En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning. I vissa fall kan det bakomliggande stämmobeslutet även påverka rätten till stöd. Exempelvis kan ett företag inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete, även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt.

Tillväxtverkets bedömning är vidare att arbetsgivare som regel inte bör lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag för räkenskapsåret 2019 påverkar inte möjligheten att erhålla stöd. För bolag med brutet räkenskapsår gäller samma sak för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.

Aktieutdelningar bedöms på annat sätt

Tillväxtverket anser att dispositioner i form av koncernbidrag som genomförts under ett räkenskapsår när stöd inte erhölls, och som även kan beröra andra företag i en koncern, inte ska behöva revideras genom ett stämmobeslut efter räkenskapsårets utgång. Detta gäller även för koncerner med brutet räkenskapsår.

Tillväxtverket konstaterar vidare att om stämman i ett bolag som lämnat koncernbidrag reviderar bokslutet för verksamhetsåret 2019, för att ändra sina bokslutsdispositioner, leder det till att även mottagande koncernbolags bokslut behöver revideras. Det för i sin tur med sig att deklarationer och beräkning av skatter kan bli felaktiga för såväl givande- som mottagande koncernbolag. Att ändra ett beslut om aktieutdelning är en betydligt mindre ingripande åtgärd än att revidera bokslutet, vilket krävs för att återta koncernbidrag. Därför bedöms sedvanliga aktieutdelningar på ett annat sätt jämfört med koncernbidrag.

– Det statliga stödet för korttidsarbete ska användas till att stärka bolagets likviditet för att kunna behålla personal och kompetens i en akut ekonomisk kris. Att vi nu kan göra förtydligandet om koncernbidrag för 2019 beror på att koncernbidrag är en del av årsbokslutet, till skillnad mot sedvanlig aktieutdelning som stämman tar direkt beslut om, säger Laura Brandell Tham.

Mer information om korttidsarbete finns i frågor och svar på Tillväxtverkets webbplats.

tillvaxtverket