Senast uppdaterat 2020-04-22

 

 

Sammanställning av Regeringens krispaket

 

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen på ett antal åtgärder som staten bör hjälpa företag och privatpersoner med under rådande Coronakris. Här är en lista på de förslag som lämnats in och information om dem. Många frågor är ännu outredda men vi på Allians försöker hålla detta uppdaterat och ge så mycket information vi kan.

Här kan du ladda ner en pdf med all information samlad på ett ställe: Informationsbrev till kunder om Corona 200422

  1. Korttidspermittering

Tidigare har man kunnat permittera personal men har då behövt betala ut lönen om annat inte har reglerats i anställningsavtal eller kollektivavtal. Och då har staten inte gått in och gett stöd. En lagändring har varit på väg och nu träder den i kraft och benämns som korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Lagändringen innebär att staten kan gå in med visst stöd under perioder då det krävs. Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av sin lön.

I och med situationen med Corona så har nu staten gått in och tillfälligt höjt detta stöd under år 2020.

Vad innebär det? Läs mer här.

  1. Likviditetsförstärkning via Skattekontot

Den 30 Mars öppnade ansökan på skatteverkets hemsida för att kunna söka anstånd med sina skattebetalningar såsom moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Det är en tillfällig möjlighet för att hjälpa företag med sin likviditet. Då kan inbetalningsdatumet komma att skjutas upp ett år från beslutsdatumet. Anståndet avser tre månaders skatt någon gång mellan januari 2020 till september 2020.

Läs mer här.

  1. Slopad karensdag

Karensavdraget en person inte är berättigad ersättning för, kan individen själv retroaktivt ansöka om att få återbetald via Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Detta gäller från den 11 mars och om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

Från den 7 april finns det en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag.

För vem är detta?

Privatpersoner. Alla som är sjuka.

Var hittar jag mer information?

www.forsakringskassan.se

  1. Krav på läkarintyg först efter 21 dagar

Tidigare finns kravet att en sjuk anställd ska lämna in sjukintyg till arbetsgivare redan dag 8 för att berättigas sjuklön. Detta krav slopas tillfälligt och nu ska det begäras in dag 21 först. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19. Detta gäller mellan den 13 mars till och med den 31 maj 2020.

För vem är detta?

Detta förslag är mest framtaget för att underlätta för vården och den administrativa bördan.

 

Var hittar jag mer information?

www.forsakringskassan.se

  1. Sjuklöneansvar

När det gäller sjuklöneansvaret så ska arbetsgivaren betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Den anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan retroaktivt enligt ovan.

Läs mer här.

  1. Sänkt arbetsgivaravgift och egenavgift

Riksdag och regering har beslutat att möjligheten till en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna ska finns under perioden 1 mars – 30 juni 2020.

Läs mer här.

7. Tillfälligt sänkt skatt för enskild näringsidkare

De nya reglerna innebär att 100 procent (istället för tidigare 30%) av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor.

Läs mer här.

8. Rabatterade hyreskostnader

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

För vem är detta?

För de som bedriver verksamhet i en hyrd lokal som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter pga Corona.

Var hittar jag mer information?

www.regeringen.se

9. Statlig företagsakut

Detta avser drabbade små och medelstora företag som har möjlighet ansöka om lån med en nu statlig garanti. Det betyder att bankerna har andra kreditinstitut och har större möjligheter att ge ut lån till företag som nu har tillfälliga svårigheter pga av Corona. Företaget ska vara livskraftigt på långsikt.

Läs mer här.

Ytterligare åtgärder för underlättande för företag i Corona krisen

Regeringen föreslår att det beträffande ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, ska införas tillfälliga undantag från de regler som begränsar möjligheten till poströstning vid föreningsstämman, vem som får anlitas som ombud och antalet medlemmar som ett ombud får företräda. Motsvarande tillfälliga undantag ska enligt förslaget införas för andra företag som tillämpar reglerna för aktiebolag eller ekonomiska föreningar, däribland företag på finansmarknaden, samt för sparbanker.

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

EKN:s garantier utökas under coronakrisen. EKN är till för exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag. EKN har tillfälligt tagit fram en rörelsekreditgaranti för stora företag, kallad Enskild kreditgaranti. Det är en garanti som endast efterfrågas i kristider. Den täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering till stora företag. EKN kan även tillfälligt, under 2020, garantera betalningsrisken i leverantörskrediter till höginkomstländer. Normalt är det endast privata kreditförsäkrare som garanterar kredittider under två år till höginkomstländer, men under krisen kan även EKN göra det. Mer information finns på ekn.se