1. Korttidspermittering

Tidigare har man kunnat permittera personal men har då behövt betala ut lönen om annat inte har reglerats i anställningsavtal eller kollektivavtal. Och staten har inte gått in och gett stöd. En lagändring har varit på väg och nu träder den i kraft och benämns som korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Lagändringen innebär att staten kan gå in med visst stöd under perioder då det krävs. Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av sin lön.

I och med situationen med Corona så har nu staten gått in och tillfälligt höjt detta stöd under år 2020.

Vad innebär det? Det innebär att man som företagare kan ta beslut om att personal får gå ner i arbetstid under en viss period. Beslutet ska vara förankrat i ett kollektivavtal och förhandlat med de olika fackförbunden. De flesta fackförbund har redan tagit fram avtal om detta. Har företaget inte ett kollektivavtal ska detta förslag skriftligt godkännas och beröra 70% av de anställda på den aktuella driftsenheten. Med driftsenhet avses enligt LAS varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv. Detta är huvudregeln. Men definitionen syftar till att man har en enhet som är särskild från den andra organisationen så i vissa fall kan en ”avdelning” nämnas som driftenhet om den personalstyrkan inte har kunskapen att arbeta med något annat inom den lokala driftenheten. På tillväxtverkets hemsida finns en mall man kan använda för att skapa ett sådant avtal.

Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid enligt tabellen nedan och ändå få ut över 90 procent av lönen. I tabellen nedan visas fördelningen av vad staten går in och täcker upp och vad företaget har för kostnad. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Enligt tabellen nedan finns det tre nivåer man kan välja mellan. Man kan ändra procenten under tiden men samma procent ska gälla alla i samma driftenhet. Stödet från staten gäller endast kontant lön och beräknas inte på pension, semester eller liknande.

Stödet gäller för löner upp till 44 000 och den anställde ska ha varit anställd i bolaget minst i tre månader. En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal. Men för alla heltids, deltids och timanställda. Detta är till för de företag som kan visa att bolaget har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som är utom arbetsgivarens kontroll. Företaget får dock inte vara i obeståndssituation vid datumet för ansökan. Detta stöd gäller dock ej företagsformen enskild firma.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Ansökningar som inkommer innan den 7 April kommer att avvisas. Stödet kommer att gälla under 2020 och kan beviljas för högst sex månader. Administrationen och ansökan sker hos Tillväxtverket.

Praktiskt går det till som följer: Ett företag tar beslutet om permittering. Sen skrivs det avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, om det inte redan är reglerat i ett kollektivavtal. När överenskommelsen är signerad och klar genomförs permitteringen. Arbetsgivaren låter personalen går hem och betalar ut lönen med den tillåtna lönereduceringen. För personal som är permitterad den 16 mars eller senare kan man ansöka om ekonomiskt stöd av staten. Ansökan öppnar den 7 April 2020.

I ansökan behöver man svara på ett antal frågor om företaget, bland annat vilket belopp du ansöker om. Tillväxtverket har bra mallar för både avtal och denna beräkning och är dem vi rekommenderar att man använder. Man kommer också att behöva ange företagets SNI-kod. Många företag har dock ändrat sin verksamhet under tid och SNI-koden speglar inte längre dagens verksamhet. SNI-koden ändras på verksamt.se.

När man har skickat ansökan får man en bekräftelse efter ett par dagar och ytterligare ett tag efter det så kommer ett beslut och i och med det sker utbetalningen. Om det skulle saknas uppgifter i ansökan kontaktar tillväxtverket företaget för komplettering tills de kan ta ett beslut. Om man får avslag så meddelas detta.

Viktigt är att om stödet har godkänts och utbetalningen har skett måste företaget skicka in en avstämning senast två veckor efter den tredjestödmånaden är slut. Detta är mycket viktigt då företaget annars kan bli återbetalningsskyldig om en avstämning inte kommit in. Information om avstämning kommer i beslutsmailet, men det går ut på att man har en skyldighet att rapportera behovet av stödet. Vid en avstämning eller vid annan tidpunkt så kan tillväxtverket be om underlag till beslutet. Se därför till att dokumentera alla underlag så som orderingång, lagerlista eller annat som visar behovet av permitteringen.

Det är arbetsgivaren som betalar det nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Sedan betalas stödet ut från tillväxtverket till arbetsgivaren efteråt. Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

(Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Nivå Minskad arbetstid Minskad Lön Arbetsgivare Stat Minskad kostnad arbetsgivare
1 20% 4% 1% 15% -19%
2 40% 6% 4% 30% -36%
3 60% 7,5% 7,5% 45% -53%
Systemet för korttidspermittering föreslås förstärkas tillfälligt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning på fyra månader kommer att kunna justera detta i samband med att lagändringen träder ikraft.  Vi avvaktar beslut.

 

Hanteringen av detta i räkenskaperna sker på följande sätt: Den del av lönen som den anställde ska stå för regleras via en löneart i löneprogrammet. Det ska finnas en löneart för respektive procentandel den anställde ha permitterats. Då sker ett löneavdrag och bokföringen är sedan som vanligt. Det statliga stödet bokförs sedan som en övrig rörelseintäkt i bokföring.

 

För vem är detta?

Alla arbetsgivare kan ansöka stödet, förutom dem som redan är finansierad av offentliga medel, redan befinner sig i rekonstruktion eller befinner sig på obestånd. Heller inte stat, landsting, kommuner, kommunalförbund eller bolag där tidigare nämnda har ett rättslig bestämmande inflytande. Ej heller enligt ovan företagsformen Enskild firma.

All anställd personal kan räknas in. Under 2020 omfattas även uppsagd personal.

Tillväxtverket som är de som godkänner detta stöd, är av uppfattningen att det är olämpligt att företag som gör stora aktieutdelningar samtidigt tar del av stödet. Tillväxtverket har möjlighet att reglera stödet om även efter det beviljats om det visar sig att företaget agerat på detta sätt.

Arbetsgivaren måste ha använts sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader innan detta stöd ska tillämpas. T ex sagt upp inhyrda konsulter, tillfälligt anställda etc.

Man får inte arbeta under en permittering.

Regeringen kommer tillföra resurser motsvarande 130 medarbetare till Skatteverket för att kontrollera företag som fått stöd för korttidspermittering. Detta kommer bland annat ske genom fler oanmälda kontroller av personalliggare.

Var hittar jag mer information?

www.tillvaxtverket.se