Kontrollbalansräkningen är en företagares försäkring

I dessa svåra tider så vill vi med omtanke göra dig uppmärksam på några saker om det skulle gå så illa så att företaget inte överlever.

Vi rekommenderar varmt att företagen gör en likviditetsprognos för att se hur länge man har likviditet att betala sina anställda och leverantörer. Självklart är en sådan prognos fylld med osäkerheter men man vet åtminstone med rätt stor säkerhet när utbetalningarna ska göras

Det finns ett antal åtgärder att vidta för att företagets motståndskraft kan öka.

Man kan bland annat ansöka om att få bolagets preliminära skatt nedsatt samt att få uppskov med betalning av sociala avgifter och källskatt. Vidare kan det vara klokt att redan nu börja förhandla med motparten till den största betalningsflödena, exempelvis bank, leasingbolag, hyresvärd m.m.

Man kan också be sina anställda ta ut innestående semester och övertid samt också börja permitera anställda.

Den svenska aktiebolagslagen är utformad så att om företaget sorgligt nog skulle gå i konkurs så riskerar inte VD, styrelsen eller ägarna något av sitt privata kapital. Det är dock en sanning som behöver förtydligas för om man som styrelseledamot missar att uppfylla vissa delar enligt aktiebolagslagen så kan man hamna i ett läge där man måste betala bolagets kvarvarande skulder vid en konkurs.

Enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen ska styrelsen genast upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Med andra ord har bolaget ett aktiekapital på 50 000 kr så räcker misstanken att tillgångarna bara överstiger skulderna med 25 000 kr för att styrelsen har ett ansvar att agera.

När sådan misstanke uppkommit så ska företaget styrelse skyndsamt sammanställa en kontrollbalansräkning, låta den granskas, samt kalla till en bolagsstämma (kontrollstämma 1) där ägarna ska ta ställning till om verksamheten ska bedrivas vidare.

I och med detta har företaget 8 månader på sig från kontrollstämma 1 att återställa bolagets egna kapital.

Skulle man missa detta, eller agera för sent, och företaget går i konkurs så har styrelsen ett personligt betalningsansvar för kvarvarande skulder som uppkommit efter den tidpunkten som styrelsen enligt aktiebolagslagen borde agerat.

Bolagets styrelse kan också få ett personligt betalningsansvar för förfallna skatteskulder.

Med andra ord så är det väldigt viktigt att företagets bokföringen är löpande uppdaterad, periodiserad och väl avstämd samt att man kontrollerar att bolagets egna kapital är intakt.

Konkursutredning