Kvalificerad revisor stärker bostadsrättsföreningens motståndskraft mot ekonomisk brottslighet

Bostadsrätt

– Att bostadsrättsföreningen investerar i att anlita en kvalificerad revisor är ett bra sätt att minska risken för att utsättas för ekonomisk brottslighet. Det säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd i FAR i en kommentar till en nyutkommen rapport om bostadsrättsföreningars sårbarhet för ekonomisk brottslighet.

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm undersökt bostadsrättsföreningars sårbarhet för ekonomisk brottslighet. Rapporten bygger på intervjuer med sakexperter med kunskap om ekonomisk brottslighet och bostadsrättsföreningar samt en enkätundersökning riktad till Sveriges bostadsrättsföreningar.
Swecos bedömningar utifrån undersökningen är att bostadsrättsföreningar har en svag motståndskraft mot ekonomisk brottslighet, och pekar bland annat på ofta låg kompetens inom ekonomi och juridik i styrelser och bland medlemmar, bristande rutiner i styrelsearbetet och svagt engagemang från både styrelse och medlemmar.

– Det finns tusentals bostadsrättsföreningar i Sverige och väldigt få av dem är så stora att de måste ha en kvalificerad revisor, det vill säga en yrkesrevisor. Alla måste ha en utsedd revisor, men det kan vara en medlem som av naturliga skäl inte har den kompetens som en yrkesrevisor har, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor på FAR.

– Betydelsefullt i sammanhanget är att det är styrelsen/företagsledningen som har det primära ansvaret för att upptäcka oegentligheter, inte revisorn. Revisorns uppgift är att bedöma om styrelsen/företagsledningen har lyckats med det. Här blir det ofta missförstånd och en övertro om vad det är revisorn förväntas upptäcka i sin granskning, säger Lennart Iredahl.
Sweco skriver i rapporten att bostadsrättsföreningar har en omsättning och balansomslutning som gör dem intressanta för ekonomisk brottslighet, och pekar på bristande statistiska data och svag kännedom hos myndigheter om föreningarnas bristande motståndskraft.

– Det är bra att Fastighetsägarna sätter fingret på den här frågan, som är av stort samhällsintresse och representerar stora värden. Det handlar både om redovisning och revision och det är tydligt att revisorn har en oerhört viktig roll för styrning och kontroll av såväl små som stora organisationer, säger Karin Apelman.

Med grund i rapporten pekar Fastighetsägarna på att det finns behov av olika åtgärder för att minska föreningarnas sårbarhet. En sådan är att regelverket för revision bör ses över och att föreningarnas redovisningsregler bör förbättras.

– Revision ska enligt lag utföras enligt god revisionssed, men det är endast yrkesrevisorn som har ett ramverk för hur det ska gå till. Det är inte hållbart. Vad gäller behovet av översyn av gällande redovisningsregler ser även FAR ett sådant behov, säger Karin Apelman.

Sweco lyfter också att ökad kunskap inom ekonomi och juridik, högre riskmedvetenhet och ett ökat engagemang från medlemmar och styrelse samt robusta rutiner vid upphandlingar skulle minska sårbarheten för ekonomisk brottslighet.

Texten publiceras i samarbete med FAR