Regeringen föreslår sänkt bolagsskatt

I lagrådsremissen föreslår en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten till 20,6 procent.

Avdragsbegränsningen är utformad som en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent. Bolagsskattesatsen sänks i två steg fram till 2021.

I remissen föreslås också ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) och att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra. Det föreslås också skatteregler om finansiella leasingavtal.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs hela lagrådsremissen här

Källa: Finansdepartementet