Vilka nya skatteregler för företagare gäller från 1 januari 2018?

Har du koll på vilka nya skatteregler som gäller för dig som företagare efter årsskiftet? Här en sammanfattning av de viktigaste nya skattereglerna som redan beslutats eller som aviserats att gälla för dig som är företagare. Flertalet börjar gälla 1 januari 2018.

Regeringen fick backa från den skattehöjning som man ville genomföra genom att inte göra en årlig uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Efter hot om misstroendevotum mot vissa statsråd så blir det nu trots allt en uppräkning.

Skiktgränsen för när statlig inkomstskatt (20 procent) tas ut år 2018 blir därmed 455 300 kronor (37 941 kr/mån). Ytterligare fem procent skatt, den så kallade värnskatten, tas ut på inkomster överstigande 662 300 kronor (55 191 kr/mån). För den som fyllt 65 år är gränserna något högre eftersom dessa har ett högre grundavdrag.

Läs mer: Budgeten: Så blir skatten 2018 för dig som är företagare

Förhöjt grundavdrag för pensionärer

Pensionärer som fyllt 65 år har ett förhöjt grundavdrag vid beräkning av skatt på förvärvsinkomster (tjänst och näringsverksamhet). För att kompensera för att pensionärer inte har rätt till jobbskatteavdrag (skattereduktion för aktiva arbetsinkomster) höjs nu pensionärernas grundavdrag ytterligare för pensioner upp till 17 000 kronor i månaden. På så sätt avskaffas skillnaden i beskattning helt upp till denna inkomstnivå.

Dessutom förstärks det förhöjda grundavdraget ytterligare något för inkomster upp till 35 000 kronor i månaden. Pensionärer som inte jobbar kommer därför som mest att få cirka 400 kronor mer i plånboken nästa år. För flertalet är dock beloppet mindre.

Läs mer: Vad är flexpension – och hur hjälper det ditt företag?

Höjd schablonskatt på ISK och kapitalförsäkring

Schablonskatten på sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring höjs från årsskiftet. Det sker genom att kapitalunderlaget (tillgångarnas värde) multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter.

Den aktuella statslåneräntan har fastställts till 0,49 procent. Det innebär att man 2018 schablonmässigt anses ha en avkastning på 1,49 procent när man sparar i ISK eller kapitalförsäkring. Skatten blir sedan 30 procent på avkastningen. Schablonskatten blir således 0,447 procent.

Vårdförmån för privat sjukvård

Från den 1 juli 2018 har regeringen föreslagit att skattefriheten för privat hälso- och sjukvård ska slopas. Samtidigt slopas arbetsgivarens nuvarande avdragsförbud för sådana kostnader.

För den anställde innebär det att förmån av privat sjukvård som bekostas av arbetsgivaren blir skattepliktig som flertalet andra förmåner. Det kommer därför inte längre löna sig att göra så kallad löneväxling där man kan avstå lön mot erhållande av skattefri sjukvård, exempelvis ögonoperationer.

För arbetsgivaren innebär det att man kommer få börja betala arbetsgivaravgifter på förmånens värde. Bolaget kommer dock som sagt att få avdrag för både sjukvårdens kostnad och arbetsgivaravgifterna. Det blir dock dyrare för arbetsgivaren att tillhandahålla sina anställda tillgången till privat sjukvård.

De anställdas tillgång till fri privat sjukvård har både varit en konkurrensfördel och en möjlighet för arbetsgivare att snabbare få tillbaka personal i tjänst med hänsyn till vårdköer i den offentliga vården. Tillgången till fri sjukvård från arbetsgivaren lär minska med de nya reglerna. Fram till den 30 juni 2018 gäller dock de nuvarande förmåns- och avdragsreglerna. Förslaget är ännu inte beslutat i riksdagen.

Växa-stöd även för AB och HB

Det så kallade Växa-stödet utökas. Stödet innebär lägre sociala avgifter för den först anställde i ett företag under viss begränsad tid. Nuvarande regler gäller bara anställda som nyanställs i enskild firma. Efter viss kritik utökas nu regelverket till att i vissa fall omfatta även anställda i aktiebolag och handelsbolag.

Förmånliga personaloptionsregler – för vissa

Anställda som förvärvar aktier förmånlig i företaget genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner tjänstebeskattas inte för förvärvet, utan först när aktierna säljs. De förmånliga reglerna innebär en skattekredit som ger en möjlighet för arbetsgivaren att attrahera nya och behålla nyckelpersoner. De är dock relativt få företag och anställda som kan utnyttja reglerna. Vi har skrivit mer om detta här.

Oförändrade 3:12-regler med nya belopp

Den stora reformering och skattehöjning för fåmansföretagare som regeringen ville genomföra från 2018 blev stoppad. Vi har skrivit mer om det här. Även i detta fall var det alliansen och SD som gemensamt klargjorde att man avsåg att rikta misstroendeförklaring mot de ansvariga statsråd som skulle genomdriva en lagändring när en majoritet av riksdagen motsatte sig förslaget.

En ändring som har röstats igenom är dock en justering av den så kallade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Bakgrunden var ett rättsfall där ett större företag med huvudsakligen aktiva ägare inte ansågs utgöra ett fåmansföretag på grund av i vilka företag i koncernen ägarna var verksamma. En korrigering lagstiftas därför i syfte att täcka in även snarlika fall.

Det är numera även klart vilket eget löneuttag som en enskild aktieägare måste göra för att få tillämpa den förmånliga löneunderlagsregeln för att beräkna gränsbeloppet (utdelningsmöjlighet till 20 procent skatt). Ägaren, eller en närstående, måste under föregående år då själv ha tagit ut en lön som uppgår till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp + 5 procent av samtliga löner, eller 9,6 inkomstbasbelopp. Det innebär ett minsta löneuttag på följande belopp för respektive år:

Löneuttag 2017: 369 500 kr + 5 % av lönerna, eller 590 400 kr

Löneuttag 2018: 375 000 kr + 5 % av löner, eller 600 000 kr

För den aktieägare som i stället tillämpar den så kallade förenklingsregeln gäller att en ensam ägare kan ta ut 2,75 inkomstbasbelopp. För 2018 innebär det att schablonbeloppet blir 169 125 kronor.

Ränteavdragsbegränsningar och sänkt bolagsskatt att vänta

Under 2018 är att vänta flera komplexa förslag om ändrade skatteregler för bolagssektorn. För det första förväntas regeringen under våren lägga fram förslag om en begränsning av avdragsrätten för räntor i bolagssektorn. I samband därmed övervägs som en kompensation att bolagsskatten sänks från 22 till 20 procent. Det troliga ikraftträdandet för dessa regler är för bolag med räkenskapsår som påbörjas efter den 1 juli 2018. Vi återkommer när mer detaljer blir kända.

En annan viktig förändring är ett möjlig kommande förslag som påverkar möjligheten att sälja fastigheter skattefritt genom så kallade fastighetspaketeringar i bolag.

Källa: SEB.se