Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN (bokföringsnämnden) beslutade den 8 december 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR).

Ändringarna innebär att

  • ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som obeskattad reserv
  • det för vissa stiftelser införs en ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
  • uppgift om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form ska lämnas i not för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår
  • de särskilda uppgifter om intäkter och kostnader som avser koncernföretag som ska lämnas till vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår

Mindre justeringar och förtydliganden har även gjorts i återgiven lagtext, allmänna råd, kommentarer och exempel. Dessa ändringar medför inte ändringar i sak.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från den 8 december 2017. De ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Det allmänna rådet om ändring

Vägledningen

Källa: BFN.se