Utredningsförslag som kan påverka Bostadsrättsföreningar!

Idag släpptes utredningsförslaget ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” som har haft i uppdrag att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden som föreslås att träda ikraft tidigast 1 januari 2019.

Utredningen har bland annat tagit ställning till

om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras,

om det finns anledning att skärpa regelverket för intygsgivare,

om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras,

om skyddet mot rättsförluster i samband med överlåtelse och pantsättning av en bostadsrätt bör stärkas,

på vilket eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställ att det kommer att finnas tillräckliga medel för att möta det långsiktiga underhållsbehovet,

om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens intressenter,

om reglerna om fastighetsmäklarens informationsgivning vid förmedling av en bostadsrätt bör ändras och om reglerna för om- och tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

Obligatorisk komponentsindelning

Utredningen föreslår obligatorisk komponentsindelning som innebär att istället för att skriva av hela byggnaden som en enhet ska byggnaden istället fördelas på komponenter. Ett exempel på detta är att stommen, fönster, fasad , tak och hiss kommer att hanteras och skrivas av som olika delar.

Fastighetsägarna och SABO som har konstaterat att det finns ett behov av strukturering kring tankesätt och principer i och hur vi redovisar anläggningstillgångar som då har resulterat i detta förslag.

Detta kommer innebära förändringar i den tidigare traditionella avskrivningsmetoden och vad som kommer ses som investering och underhåll. Resultatet blir att betydande investeringar och renoveringar i byggnaden kommer att tas upp som en komponent istället för att direkt kostnadsföras om förslaget träder i kraft, vilket vi bedömer som mycket troligt. Olika komponenter byts ut med olika tidsintervaller och därför ska avskrivningstakten också vara olika för de olika komponenterna. Jämfört med tidigare regler kommer detta att påverka föreningarnas resultat.

Vi kan hjälpa dig

Vi har lång erfarenhet av rådgivning inom ramen för bostadsrättsföreningar och komponentuppdelning av byggnader.

Eftersom vi vet att de förändrade avskrivningsreglerna över tid kommer påverka föreningarnas redovisade resultat kan det vara klokt att redan nu analysera vilka framtida effekter det nu presenterade förslaget får för just er förening. Vi kan hjälper er med det. Vi kan också hjälpa föreningarna att göra en komponentuppdelning av byggnaden.

Behöver du hjälp med en analys? Kontakta oss så hjälper vi dig!