Utredningens förslag om nya 3:12 regler

Den så kallade 3:12 utredningen har nu presenterat sina förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Om förslagen införs kommer det att innebära flera försämringar för fåmansföretagarnas möjligheter att ta ut utdelningar och kapitalvinster, men även lättnader.

I mars 2014 tillsattes utredningen med uppdraget att se över ägarskiften i fåmansföretag. I januari 2015 fick utredningen ett tilläggsdirektiv där regeringen önskade en bredare översyn av 3:12 regelverket. Därefter presenterade utredningen sitt förslag den 3 november 2016, efter nästan 2,5 års arbete.

Vi sammanfattar de viktigaste ändringarna:

Skatten på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent.

Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln sänks från 2,75 inkomstbasbelopp till 1,75 inkomstbasbelopp.

Löneunderlaget kommer att beräknas utifrån en trappa med tre skikt som beräknas till 10, 25 och 50 % av andelsägarens löneunderlag. Beräkningen individualiseras och ska göras per delägare.

Löneuttagskravet för att få använda löneunderlaget höjs

Höjt löneuttagskrav för att kvalificera för löneunderlag från 6 inkomstbasbelopp (355 800 kr) plus 5 % av totala löneunderlaget i företaget till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr) plus 5 % av ägarens/närståendes löneunderlag. Det maximala löneuttagskravet höjs från dagens 9,6 inkomstbasbelopp (569 280 kr) till 15 inkomstbasbelopp (889 500 kr för 2016).

Kapitalandelskravet på 4 procent för delägaren avskaffas

Särskilt undantag ska införas avseende ägarskiften mellan närstående vilket innebär att generationsskiften inte ska ges sämre förutsättningar än externa försäljningar.

Vad händer nu?

Förslaget har nu skickats ut på remiss och remissvaren ska vara inne senast den 10 februari i år. Sedan ska Finansdepartementet utforma ett slutligt lagförslag. För att de nya reglerna ska träda ikraft måste riksdagen godkänna förslaget som departementet presenterar.

Utredningen föreslår att förändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2018. Men det kan få konsekvenser redan innan. Förslagen om höjt löneuttagskrav måste beaktas redan under 2017, eftersom löneuttagskravet ska uppfyllas året före beskattningsåret.

Text: Leif G Rantatalo, auktoriserad revisor på Allians Revision & Redovisning AB

Behöver du hjälp med beräkningar eller har du frågor om lagar och regler? Tveka inte utan kontakta oss!